Biz hakda

Biz kim

Biz gözleg we gözleg, önümçilik, marketing we durmuş ylymlary üçin tehniki maslahat beriş hyzmaty, biomedikal gurallar, biohimiki reagentler, himiki önümler, synag reagentleri, diagnostika reagentleri, biohimiýa laboratoriýasy reagent sarp ediş materiallary, süzgüç enjamlary we ş.m. ünsi jemleýän ýokary tehnologiýaly kompaniýa. Gurallar öndürmek, CNC galyplary, sanjym galyplary, elektrik bölekleri, fotoelektrik yzarlamak, programma üpjünçiligini işläp düzmek, durmuş ylmy we biologiýa lukmançylygy önümlerini öwrenmek we işläp düzmek we beýleki dersara ugurlar boýunça ýöriteleşdik.
Düýbi Şençzhenen şäherinde ýerleşýän BM Life Science, Dongguan, Taizhou, Daxing Pekin, Jiýuan ingingdaoda gözleg merkezleri, şahamçalary we zawodlary bar, sintetiki biologiýa, vitro diagnostika, neşe serişdelerini çalt kesgitlemek, himiki derňew, azyk howpsuzlygyny barlamak, daşky gurşaw gözegçiligi.Gözleg we ösüş, akylly gurallary we enjamlary we reagent sarp ediş materiallaryny öndürmek we satmak we beýleki ugurlarda.BM Life Science häzirki wagtda 1200-e golaý önüm we hyzmat hödürleýär, bu durmuş ylymlarynda we ýurtda we daşary ýurtlarda biomedisina kärhanalarynda giňden ulanylýar, hyzmatlar we dünýädäki degişli ylmy gözleg institutlary we müşderiler tarapyndan ýokary baha berilýär.

dtrfd (1)

Biz näme edýäris

★ Awtomatlaşdyryş gurallary we enjamlary:

Awtomatiki merkezden gaçyryş turbasy / göteriji belgileme maşyn seriýasy, awtomatiki merkezden gaçyryş turbasy / göteriji belgilemesi + kod maşyn seriýasyny goşmak bilen, awtomatiki merkezden gaçyryş turbasy risermple (poroşok) suwuk bellik etiketkasynyň nurbat gapagy kod maşynyny, awtomatiki gaplaýyş sütün maşynyny / merkezden gaçyryş sütünini goşup biler gurnama maşyn seriýalary, turbalar, naýza karton maşyn seriýalary, jemgyýetçilik howpsuzlygy kazyýet awtomatiki FTA kartoçkasy / ood süzgüçli plastinka zarba urýan maşyn seriýasy, awtomatiki gaty fazaly çykaryş enjamlary seriýasy, doly awtomatiki SPE / QuEChERS poroşok doldurma gaplaýyş enjamy we 96/384 nusga orifice we kömekçi, 96/384 guýy plitalary awtomatiki gaz hasaplaýjy ... Müşderini özleşdirmek adaty däl adaty enjamlar üçin kabul edilip bilner.

Pre Öňüni almagyň nusgasy:

Gaty faza çykarmak (SPE) seriýasy, gaty faza goldawly suwuk çykarmak (SLE) seriýasy we dargadylan gaty faza çykarmak (QuEChERS) seriýasy.

★ Reagent sarp edilýän zatlar:

Maslahat SPE seriýasyny, G25 öňünden ýüklenen sütün seriýasyny, DNK / RNA çykarmak seriýasyny, süzgüç enjamlaryny (Frits / filter / sütün we beýleki) seriýalary we ş.m.

★ Tehniki hyzmat:

DNK we RNA sintetiki yzygiderlilik bilen baglanyşykly hyzmatlary, STR / SNP derňewi bahalandyryş hyzmatlary, in vitro anyklaýyş reagentleri we tehniki hyzmatdaşlyk we taslama hyzmatdaşlygy, SPE kartrij / SPE plastinka / QuEChERS OEM / ODM we beýleki şahsylaşdyrylan ýörite hyzmatlar we ş.m.

dtrfd (2)
dtrfd (3)
dtrfd (4)

Hormat şahadatnamasy

edrt (1)
edrt (2)
gzzs (3)
gzzs (1)
gzzs (2)
gzzs (10)
gzzs (7)
gzzs (6)
gzzs (1)
gzzs (8)
gzzs (4)
gzzs (2)
gzzs (9)
gzzs (5)
gzzs (3)

Ofis gurşawy

dtrfd (5)

Ösümlik gurşawy

dtrfd (6)

Näme üçin bizi saýlamaly?

BM Life Science häzirki wagtda 30-dan gowrak garaşsyz intellektual eýeçilik hukugyna eýe.Zawod Milli ýokary tehnologiýaly kärhana, ISO9001 hil ulgamy, SGS barlag gullugy tarapyndan zawod barlagy we Milli 3A kärhana karzy ýaly şahadatnamalary berdi.Birnäçe şäher, welaýat we milli derejedäki ylmy we tehnologiki taslama gurluşyk we tehniki gözleglere gatnaşdy.Häzirki wagtda 1200-den gowrak önüm we hyzmatlar bilen üpjün edýär, Bu önümler we hyzmatlar içerki we daşarky durmuş ylym kompaniýalary, biofarmasewtiki kärhanalar we şuňa meňzeş gözleg institutlary tarapyndan giňden hyzmat edildi we täze we köne müşderileriň biragyzdan öwgüsini aldy.

BM Life Science, deslapky gaýtadan işlemek we synag üçin umumy çözgütlerde täzelikçi hökmünde!

dtrfd (7)